Utskriftsvennlig versjon

Klagebehandling

Klage på vedtak fattet politisk eller administrativt.

Forvaltningslovens kapittel VI Om klage og omgjøring gir generelle kjøreregler for hva som kan påklages, klagefrister, hvem klagen skal rettes til, saksbehandling av klage mv.

Det er likevel slik at klagebehandlingen blir noe forskjellig avhengig av hvilken lov saken sorterer under. I alle klagesaker skal klagen uansett sendes til det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, og her tas klagen opp til vurdering. I noen saker skal kommunen alene avgjøre saken mens det i andre skal videresendes til overordnet myndighet for sluttbehandling.

Trøgstad kommune har utarbeidet eget skriv for rutiner ved klagebehandling:

Laster...