Utskriftsvennlig versjon

Offentlig journal

Trøgstad kommunes offentlige journal/postliste på nett

Bok

Alle offentlige instanser er lovpålagt å journalføre all inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.

Trøgstad kommune legger ut en samlet offentlige postliste for hele kommunen to ganger pr. uke. Inngående og utgående post er ført i samme postliste.
Trøgstad kommune har ikke fulltekst på sin hjemmeside. Saksdokumenter vises ikke men må etterspørres via innsynsbegjæring.

Innsynsbegjæring
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentlighetsloven

Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter. Du kan selv fylle ut skjema for innsynsbegjæring på våre nettsider, eller du kan kontakte oss pr. e-post, telefon, telefaks eller ved personlig fremmøte.

Innsynsfristen er 30 dager. https://www.datatilsynet.no/personvern/innsynsrett/

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet sees ved henvisning til § i offentlighetsloven. Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.
Elektronisk skjema for bestilling av dokumenter (innsynsbegjæring) finner du her.

 

Møtedokumenter
Dokumentene legges ut til offentlig innsyn via publikumsmodulen på kommunens hjemmesider. Unntas offentlighet etter gjeldende regler (se ovenfor).

 http://www.trogstad.kommune.no/politikk-og-planer.197313.no.html

Laster...