Utskriftsvennlig versjon

Historikk

 

       Barnehager og skoler

       Var tidligere organisert under skolekontoret, senere Oppvekst- og kulturkontoret. Disse er nå egne virksomheter.

 • Trøgstad ungdomsskole
 • Skjønhaug skole og Sfo
 • Skjønhaug barnehage (tidligere Åssiden bhg. og Skrammerud bhg.)
 • Båstad skole og Sfo
 • Båstad barnehage
 • Havnås oppvekstsenter (Havnås skole, barnehage og sfo)

 

         Barnevern

         I dag heter det barneverntjenesten. Tidligere har denne avdelingen vært knyttet sammen med sosialtjenesten og hatt navnet Sosial- og barneverntjenesten.

         Senere byttet de navn til Familietjenesten noe som opphørte da sosialtjenesten ble etablert under NAV. Barneverntjenesten er nå underlagt Helsetjenesten.

 

 • Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede (Bodaf)

  med avdelingene Kirkeng, Parkveien og Dagsenteret.

  Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede lå tidligere under Helse- og sosial men er nå egen virksomhet.

   

  Boligkontor

  Funksjonen lå først under Regnskapsavdelingen, senere Kommunalsjefen og så Økonomi- og administrasjon. Ligger nå under Teknikk- og næring.

   

  Forliksrådet

  Forliksrådet har blitt overført til Lensmannen i Trøgstad. Arkivet fra 1999 er overført dit. Protokoller fra 1927-1995 er avlevert til Riksarkivet.

  Protokoller fra 1996-1998 oppbevares i fjernarkivet.

  Fra 1.1.2013 ble det etablert et felles forliksråd i Indre Østfold. Det kalles Indre Østfold forliksråd, er delt i 2 avdelinger, og administreres fra Indre Østfold politistasjon, Askim.

   

  IKT

  IKT var plassert på ansatte i Trøgstad kommune. Senere ble det ansatt en IKT konsulent som var plassert under Organisasjon- og informasjon.

  Senere ble det etablert et interkommunalt dataselskap for Indre Østfold, SMIKT (Smaalensveven IKT IKS). Pr. 2016 er det 6 kommuner tilsluttet selskapet som nå heter Indre Østfold Data IKS.

   

  Helsetjenesten

  Dette het tidligere Helse- og sosial. Nå egen virksomhet med helsestasjon, psykisk helseteam, fengselshelsetjenesten, fysioterapi og barnevern.

   

  Kommunelegen

  Kommunelegen var tidligere organisert under Helse- og sosial, senere Helsetjenesten og er nå under Personal og utvikling.

   

  Kulturkontoret

  Kulturkontoret har tidligere hatt navnet Kulturkontor og Oppvekst- og kulturkontor, Kultur- og Fritid og senere Kultur- og næring. Kulturkontoret er nå underlagt Rådmannsteamet.

   

  NAV Trøgstad

  NAV kontoret i Trøgstad ble etablert høsten 2005, som Norges første. Nav består av tidligere a-etat, sosialtjenesten og trygdekontoret.

   

  Næring

  Landbrukskontoret het jordstyret fram til de flyttet på Solhuset og ble en statlig etat en gang på 80 tallet. De flyttet tilbake til Trøgstad i 1994 og ble kommunalt.

  Etaten het tidligere Landbruk- miljø og næring (LMN) og Næring- og Miljø før de ble knyttet sammen med kulturkontoret til Kultur- og Næring. Næring er i dag slått sammen med Teknisk og heter Teknikk- og næring.

   

  Overformynderiet

  Overformynderiet har tidligere ligget i Trøgstad kommune. Det ble opprettet et interkommunalt samarbeid i 2009 hvor Trøgstad kommune sitt overformynderi var med. Dette kontoret lå i Eidsberg kommune og heter Overformynderisekretariatet for Indre Østfold.

  Fra 1. juli 2013 er overformynderiet overført Fylkesmannen i Østfold.

   

  Personal og lønn

  Personal og lønn har også hatt navnet Personal og organisasjon senere ble det lagt under Organisasjon- og informasjon. Personal ligger i dag under stabseneheten Service, personal, samfunn. Lønn ligger under stabsenheten Økonomi.

   

  Pleie- og omsorg

  Pleie- og omsorg (Trøgstadheimen) lå tidligere under Helse- og sosial.

   

  Psykisk helseteam

  Psykisk helseteam har tidligere hatt navnet Psykiatrisk team og lå under Helse- og sosial. I dag er denne tjenesten underlagt Helsetjenesten og heter Psykisk helseteam.

   

  Regnskapsavdelingen

  Regnskapsavdelingen har også hatt navnet Kommunekassa som bestod av regnskap, lønn og fakturering. Avdelingen ligger i dag under stabsenheten Økonomi.

   

  Servicetorget

  Servicetorget ble opprettet i det nye Kommunehuset høsten 2005 og lå den gang under Organisasjon- og informasjon, senere under Kommunalsjefen og Økonomi- og administrasjon. Det ligger nå under stabsenheten Service, personal, samfunn.

   

  Skatteoppkreveren

  Fra 01.01.2009 inngikk Skatteoppkreveren i Trøgstad kommune og Eidsberg kommune et samarbeid. I dag heter dette Eidsberg og Trøgstad Skattekontor og er fysisk plassert i Eidsberg kommune.

   

  Skolekontoret

  Tidligere var skolene underlagt skolesjef og senere Oppvekst og kultursjef. Fra 2005 har skolene vært egne virksomheter. Skole- og barnehagefaglig rådgiver er underlagt stabsenheten Service, personal, samfunn.  

   

  Sosial

  Tidligere het dette sosialtjenesten og Helse og sosialtjenesten. Senere ble dette slått sammen med barnevernet og fikk navnet Sosial- og barneverntjenesten før det byttet navn til Familietjenesten.

  Fra høsten 2006 ble sosialtjenesten underlagt NAV.

   

  Teknisk

  Fra 1965 til 1989 var navnet Ingeniørkontoret. Deretter teknisk etat. Midt på 90 tallet ble det Teknikk- og Næringsetaten.

  Senere ble den Tekniske delen hetende Tekniske tjenester. I 2010 ble de slått sammen med Næring og i dag heter det Teknikk- og Næring.

   

  Trøgstad bibliotek

  Dette lå tidligere under Kulturkontoret, senere Oppvekst- og kulturkontoret, Kultur- og fritid, Organisasjon- og informasjon og Kultur- og næring. Lå noen år under rådmannsteamet og ligger nå under stabsenheten Service, personal, samfunn.

   

  Åssiden 2

  Boliger for mindreårige asylsøkere. Opprettet august 2010 og ligger under Helse- og barnevern.

Laster...