Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Rådmann – (administrasjonssjef), har i følge kommuneloven og arkivforskriften, det formelle ansvaret for kommunens arkiv, og for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. Innholdet i administrasjonssjefen sitt arkivansvar er ellers fastsatt i forskrift om offentlige arkiver (§ 1-1-, andre og tredje ledd):

"Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentlig organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jfr. kommunelova § 23.

Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett."

 

 

 

 Administrativ plassering:

 • Arkivet er administrativt underlagt leder i servicetorget.
 • Arkivfaglig er servicetorgleder underlagt rådmannen.

Arkivets systemansvar:

 • Ansvarlig for organisasjonsstrukturen
 • Ansvarlig for maler
 • Ansvarlig for kurvoppsett og endringer av disse
 • Vedlikehold/oppdatering av systemet
 • Legge inn nye saksbehandlere og tilgangsstyringer.
 • Rutiner ved årsskifte

Arkivets arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for sentralarkivet
 • Åpne og fordele post, e-post som integreres mot sak/arkiv
 • Journalføring/scanning av arkivverdige dokumenter
 • Restanselister – avskrivning
 • Sende ut restanselister
 • Kvalitetssikring av Inn- og utgående dokumenter, X- og N-notater
 • Altinn – hente dokumenter på Altinn
 • Opplæring og bistand til saksbehandlere
 • Legge ut offentlig journal – postliste
 • Skjemamottak – elektroniske søknader
 • Kvalitetssikring av data i sak/arkivsystemet
 • Bistand ved innsynsbegjæringer
 • Utlånskontroll av eldre arkivmateriale
 • Kontroll med avslutning av saker i sak/arkiv
 • Avlevering av arkivmateriale
 • Overføring av arkivmateriale
Laster...