Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

 

Kommunen styres av lokalpolitikere med kommunestyret som øverste myndighet. Kommunestyret velges for fire år om gangen. Kommunestyret velger så formannskap, ordfører, varaordfører, hovedutvalg og andre styrer, utvalg og råd for samme fireårsperiode.

Trøgstad kommune er organisert etter hovedutvalgsmodellen.

Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen. Alt ansvar og all myndighet som kommunen har, ligger i utgangspunktet hos kommunestyret. I praksis er det slik at kommunestyret har gitt formannskapet og utvalgene fullmakter på områder som de har ansvaret for.

En del saker skal likevel behandles av kommunestyret, f.eks. kommuneplan, reguleringsplaner, økonomiplan, kommunebudsjett, kommunale vedtekter, forskrifter, andre saker og retningslinjer av prinispiell betydning.

Kommunestyret holder sine møter i kommunestyresalen i kommunehuset på Skjønhaug, og møtene er åpne for publikum. Kommunestyret i Trøgstad har 21 representanter.

Formannskapet

Formannskapet som folkevalgt organ har definerte fullmakter etter kommuneloven. Formannskapet skal bl.a. legge fram forslag til årsbudsjett og fireårig økonomiplan for kommunestyret, og har ellers fullmakt til å fatte vedtak på en rekke saksområder som er beskrevet i kommunens delegeringsreglement.

Formannskapets møter holdes vanligvis på kommunehuset, og møtene er åpne for publikum. Formannskapet har 7 medlemmer.

Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10. Livsløpsutvalget har ansvar for kommunens tiltak knyttet til følgende områder:

 • Barnehager
 • Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede
 • Helse og barnevern
 • Helse og omsorg
 • Skole og SFO
 • Kommunehelsetjeneste
 • Kultur
 • NAV (kommunale tjenster)
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
 • Psykiatri
 • Voksenopplæring

Teknikk og naturutvalget

Teknikk og naturutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10. Utvalget har ansvar for kommunens tiltak knyttet til følgende områder:

 • Brannstyret
 • Bygge- og delingssaker
 • Etableringslån og boligtilskudd
 • Forvaltning og vedlikehold av bygninger og veier
 • Idretts- og kulturanlegg
 • Konsesjon for erverv av fast eiendom
 • Landbrukssaker
 • Miljø- og naturvernsaker
 • Oppmåling
 • Plan (reguleringsplaner)
 • Salg av tomter til boligformål
 • Utbygging
 • Utmarksforvaltning, friluftsliv, natur- og landskapsvern, kulturminne- og kulturlandskapsvern
 • Vann, avløp og renovasjon

Råd og utvalg

I tillegg til kommunestyre, formannskap, livsløpsutvalg og teknikk- og naturutvalg har kommunen følgende faste utvalg:

 • Eldrerådet
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ungdomsråd
 • Kontrollutvalg
Laster...